Zmień wielkość czcionki:

 

W dniach 27-28 czerwca w Gliwicach odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu Smart Watch (Program Interreg Europa Środkowa 2014-2020, pierwszy priorytet: Współpraca na rzecz innowacji w kierunku bardziej konkurencyjnej Europy Środkowej).

 

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2020. Celem projektu jest stworzenie sieci branżowych obserwatoriów inteligentnych rynków, wspomagających zarządzanie wiedzą w regionach.  Dzięki sieci, użytkownicy  uzyskają  szybszy i łatwiejszy dostęp do specjalistycznej wiedzy i bazy ekspertów w strategicznych obszarach technologicznych.

Podczas spotkania partnerzy przestawili potencjał swoich regionów oraz modele zbierania, analizy i kompilacji danych i informacji. Na spotkaniu zostały również przestawione główne cele i założenia projektowe. Partnerzy będą analizowali system monitorowania rynku na dwóch wybranych poziomach: strategicznym i operacyjnym.  

Uczestnicy podkreślili wspólne wyzwania, w oparciu o obecną sytuację w regionach partnerskich, czyli brak powiązań między monitorowaniem Regionalnych Strategii Innowacji a rzeczywistymi potrzebami końcowych użytkowników w ramach inteligentnych specjalizacji.
Na spotkaniu zostały również wskazane inne trudności takie jak: znikome metodyczne wsparcie na szczeblu krajowym i brak niezbędnych narzędzi do benchmarkingu. Każdy region partnerski gromadzi dane, ale w innej strukturze, czasem nie posiadając instytucji monitorującej.

Projekt wpłynie na zwiększenie efektywności regionalnych obserwatoriów monitorujących trendy technologiczne i rozwój rynku w obszarze SmartS. Będą one wyposażone w narzędzia do generowania produktów odpowiadających rzeczywistym potrzebom użytkowników końcowych.

Pozyskane informacje i dobre praktyki wypracowane podczas spotkań warsztatowych będą podstawą do stworzenia Obserwatoriów Technologicznych.