Zmień wielkość czcionki:

18-19 września 2017 roku w Rawie Mazowieckiej odbyło się spotkanie Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Tematem spotkania było monitorowanie inteligentnych specjalizacji.

Na spotkaniu byli obecni: przedstawiciele Komisji Europejskiej, Grupy Konsultacyjne ds. KIS w tym m.in. Urzędy Marszałkowskie, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, PARP, NCBiR, GUS, resorty związane z tematyką B+R+I oraz Grupy Robocze ds. KIS.

Pierwszego dnia spotkania Pan Marek Przeor (Komisja Europejska) przedstawił komunikat KE w zakresie inteligentnych specjalizacji – „Zwiększenie innowacyjności europejskich regionów: Strategie na rzecz trwałego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.”
Kolejna część spotkania została poświęcona monitorowaniu KIS, Programom Pierwszej Prędkości oraz Instrumentom Szybkiego Reagowania. Następnie został zaprezentowany plan ewaluacji oraz ewaluacja ex ante. Obie prezentacje zostały przedstawione w ramach projektu pozakonkursowego PO IR 2.4.2 pn. Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.
Po spotkaniu udało się porozmawiać w trybie roboczym na temat mapy kompetencji tworzonej w ramach projektu Smart Watch (Interreg Europa Środkowa) i systemie monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji. Opracowany dokument pozwoli na zbadanie możliwych powiązań między jednostkami zbierającymi dane w regionie w oparciu o wybrane wskaźniki.
Drugiego dnia odbyło się spotkanie Grup Roboczych ds. KIS. Poszczególne grupy prezentowały dobre praktyki, wyzwania oraz wnioski płynące z ich pracy. Następnie zostały przedstawione projekty flagowe Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Spotkanie zakończyła prezentacja projektu pilotażowego w zakresie myślenia strategicznego w Grupach Roboczych ds. KIS.