Zmień wielkość czcionki:

                                                                                                                        Wezwanie dotyczy dwóch głównych priorytetów:
• Development and application of scenarios of biodiversity and ecosystem services across spatial scales of relevance to multiple types of decisions
• Consideration of multiple dimensions of biodiversity and ecosystem services in biodiversity scenarios

Zaproszenie obejmuje 25 organizacji finansujących z 23 krajów, w tym Narodowe Centrum Nauki  w Polsce, a także z: Argentyny, Austrii, Belgii (Walonia, pozostała część Belgii czeka na decyzje), Brazylii (tylko region São Paulo), Bułgarii, Kanady, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Irlandii, Wybrzeża Kości Słoniowej, Litwy, Niderlandów, Norwegii, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Stanów Zjednoczonych Ameryki.
W ramach konkursu zespoły naukowe są proszone o utworzenie międzynarodowych konsorcjów obejmujących grupy badawcze z co najmniej trzech krajów uczestniczących w zaproszeniu.
Konsorcja zachęca się do zaangażowania co najmniej dwóch zespołów z dwóch różnych państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z państwami należącymi do grupy H2020 (Austria, Belgia, Bułgaria, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Litwa, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Turcja).
Propozycje powinny również jasno wskazywać wartość dodaną związaną z międzynarodowym charakterem projektów i poziomem współpracy między zespołami z różnych krajów.
Wnioski będą oceniane pod kątem (i) doskonałości naukowej, (ii) znaczenia polityki i wpływu społecznego (w tym zaangażowania zainteresowanych stron), oraz (iii) jakości i efektywności realizacji projektu. Więcej informacji na temat celów i możliwych podejść do udziału zainteresowanych stron w projektach badawczych znajduje się w podręczniku BiodivERsA Engagement Handbook (http://www.biodiversa.org/702)
Konkurs jest zorganizowany w  dwóch etapach:
Data ogłoszenia: poniedziałek, 02 października 2017 r.
1. obowiązkowa wstępna rejestracja projektów w pierwszym kroku - piątek, 01 grudnia 2017, 17:00 CET (czas lokalny w Brukseli)
2. przedłożenie  pełnych propozycji na drugim etapie - piątek, 09 marca 2018 r., 17:00 CET (czas lokalny w Brukseli)
Zapisy wstępne i pełne wnioski (pisemne w języku angielskim) należy składać drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego systemu składania wniosków (EPSS). Link do EPSS jest  dostępny na stronach Belmont Forum i BiodivERsA.
Wstępny budżet konkursu to 25 mln €.
WIĘCEJ INFORMACJI: http://www.biodiversa.org/1224
PARTNER FORUM: http://www.biodiversa.org/1246