Kalendarz wydarzeń

info :
Nie znaleziono opublikowanego łącza do komponentu iCagenda!
 ◄◄  ◄  ►►  ► 
WRZESIEń 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Inteligentne specjalizacje Województwa Lubelskiego

Zmień wielkość czcionki:

 

Biogospodarka

Jest kluczową inteligentną specjalizacją województwa i obejmuje wszystkie rodzaje aktywności gospodarczej oparte na biotechnologiach, zwłaszcza produkcję roślinną i zwierzęcą, produkcję pasz i przetwórstwa rolno-spożywczego, przemysł farmaceutyczny, chemiczny, odnawialne źródła energii (biorafinerie, biopaliwa) zdrowie publiczne oraz przemysły i usługi środowiskowe (ekobiznes), w tym:

·  zarządzanie poziomem zanieczyszczeń; w obręb tego segmentu wchodzą: (1) gospodarka odpadami i recykling, (2) gospodarka ściekami, (3) monitoring zanieczyszczeń powietrza, (4) zarządzanie środowiskiem, (5) rekultywacja gruntów i oczyszczanie wód gruntowych, (6) monitoring hałasu, (7) usługi badawczo-rozwojowe  w zakresie ochrony środowiska oraz (8) monitoring środowiska i analizy laboratoryjne;

· zarządzanie efektywnością wykorzystania zasobów; w obręb tego segmentu wchodzi zwłaszcza regeneracja produktów, ochrona przyrody i budownictwo ekologiczne.

Szczególne znaczenie tego obszaru wynika z faktu, iż potencjał naukowo-technologiczny, edukacyjny i gospodarczy województwa lubelskiego koncentruje się głównie na naukach bioinnowacyjnych, a rozwój biogospodarki umożliwi pełne wykorzystanie tego potencjału. Poza tym, biogospodarka:

· tworzy jeden z najszybciej rosnących rynków o zasięgu globalnym, co sprzyjać będzie zwiększeniu otwartości eksportowej regionalnej gospodarki i zwiększy tempo wzrostu gospodarczego,

· wykorzystuje technologie charakteryzujące się znaczną różnorodnością, przekraczającą granice poszczególnych sektorów, co będzie sprzyjać transformacji technologicznej obszarów leżących poza obrębem biogospodarki,

·  jest obszarem już zapoczątkowanej przez województwo lubelskie i mającej znakomite perspektywy rozwojowe, współpracy międzynarodowej, co będzie sprzyjać szybszemu i efektywniejszemu włączeniu regionu w globalny biogospodarczy łańcuch innowacji.


Medycyna i zdrowie

 Za obszarem tym stoją takie czynniki endogeniczne jak duża liczba podmiotów działających w usługach medycznych i prozdrowotnych, prowadzone badania w zakresie nauk medycznych, farmaceutycznych i prozdrowotnych, jak również duża liczba absolwentów kończących studia na kierunkach medycznych. Rozwój tego obszaru jest także stymulowany przez czynniki zewnętrzne takie jak postępujący proces starzenia się społeczeństwa, a w związku z tym rosnący popyt na usługi medyczne oraz pokrewne (opiekuńcze, uzdrowiskowe, rekreacyjne itd.). Rozwój usług medycznych i prozdrowotnych jest obszarem synergicznie uzupełniającym kluczową specjalizację regionu (biogospodarkę), szczególnie w odniesieniu do łańcucha produkcji żywności (np. w obszarze żywności funkcjonalnej, żywienia i dietetyki), jak i łańcucha produktów biomedycznych opartych na zasobach pochodzenia biologicznego (np.produkcja farmaceutyków i probiotyków).

Co więcej, usługi medyczne i prozdrowotne, podobnie jak biogospodarka i ekobiznes, należą do szybko rosnących rynków, zawdzięczających swój rozwój zarówno zmianom cywilizacyjnym i demograficznym, jak i obserwowanym w ostatnich dekadach przełomom technologicznym w systemie ochrony zdrowia. Elementami tych przełomów, dobrze osadzonymi w potencjale badawczo-rozwojowym i technologicznym województwa, są technologie/prace badawczo-rozwojowe na potrzeby teleopieki, telemedycyny, e-zdrowia, farmakogenomiki, diagnostyki i terapii genowej, bioinformatyki, chirurgii minimalnie inwazyjnej, aplikacji nanotechnologicznych w medycynie i opiece zdrowotnej, inżynierii tkankowej, sztucznych i biosztucznych organów zastępczych, medycyny regeneracyjnej, ksenotransplantacji itd. Elementem tych przełomów jest także – dobrze osadzony w strukturze gospodarki regionu – usługowy charakter medycyny (zdrowy styl życia, wykorzystanie w leczeniu i w zapobieganiu chorobom takich elementów jak: SPA, zdrowa żywności, czy ruch itd.). Istotne znaczenie ma również rosnąca personalizacja i indywidualizacja opieki zdrowotnej i upodmiotowienie pacjenta.

 

Energetyka niskoemisyjna

Jest wyłaniającym się obszarem inteligentnej specjalizacji województwa, znajdującym uzasadnienie w zidentyfikowanych potencjałach rozwoju energetyki w regionie, zarówno tej konwencjonalnej, opartej na bogatych zasobach węgla kamiennego i gazu (naturalnego oraz łupkowego), jak również odnawialnej, bazującej na źródłach wykorzystujących energię z biomasy, słońca, wiatru i wody. Potencjały te stanowią istotny impuls dla wielu działań inwestycyjnych w regionie, szczególnie tych, związanych z: (1) uruchomieniem nowych kopalń węgla kamiennego w zagłębiu górniczo-energe-tycznym Lublin – Łęczna – Chełm i (2) badaniem na szeroką skalę występowania gazu łupkowego, którego wstępnie rozpoznane zasoby należą do jednych z najbogatszych w Polsce. Ważnym elementem tych procesów jest planowana budowa Elektrowni Puławy z blokiem gazowo-parowym o mocy 900 MWe oraz projekt budowy elektrowni na bazie węgla kamiennego w okolicach Rejowca Fabrycznego o mocy 1 600 MWe. Istotnym wsparciem w tym zakresie jest również unijna i krajowa polityka promowania odnawialnych źródeł energii w ramach pakietu energetyczno-klimatycznego 3x20 oraz wdrażania Europejskiego Planu Strategicznych Technologii Energetycznych (tzw. SET-Planu), który zakłada m.in. rozwój (do 2020 roku) osiemnastu strategicznych technologii niskoemisyjnych, w tym ośmiu bazujących na odnawialnych źródłach energii. Potencjał województwa lubelskiego tworzy znakomite warunki do rozwoju niektórych z nich (np. w zakresie rozwoju czystych technologii kopalnych, produkcji bioenergii, rozwoju inteligentnych systemów energetycznych).

 

Informatyka i automatyka

Skoncentrowana na potrzebach trzech wcześniej wskazanych specjalizacjach. Zarówno informatyka, jak i automatyka przenikają wiele obszarów nauki i technologii,tworząc– w wyniku procesu konwergencji oraz integracji technologicznej – nową gamę innowacyjnych produktów i usług. Za rozwojem tej specjalizacji przemawia rosnący potencjał wewnętrzny, w tym potencjał naukowy w zakresie optoelektroniki i fotoniki, duża liczba studentów i absolwentów kierunków związanych z informatyką i automatyką, wzrastająca liczba firm działających w branżach związanych z informatyką i automatyką, a także rosnący popyt na rozwiązania z zakresu informatyki i automatyki z branż pokrewnych, tj. przemysłu maszynowego, motoryzacyjnego, elektronicznego, lotniczego i nowo powstającego przemysłu mechatronicznego.

Rozwój tej specjalizacji wspomagany jest także czynnikami zewnętrznymi, w tym związanymi z zachodzącymi procesami cyfryzacji społeczeństwa i udostępniania zasobów cyfrowych, a także z automatyzacją procesów produkcji i świadczenia usług w Polsce i na świecie. W erze globalizacji wszechstronne rozwijanie narzędzi informatycznych oraz zautomatyzowanych procesów produkcji wpływa korzystnie na innowacyjność i konkurencyjność nie tylko istniejących specjalizacji, ale także tych pozostających poza sferą ich bezpośredniego oddziaływania.