Zespół zadaniowy ds. aktualizacji „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.”

Zmień wielkość czcionki:

Uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego z 30 lipca 2012 r. Nr XXIV/399/2012 w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji do 2020 r. przewidziała powołanie Zespołu Zadaniowego, składającego się z:

-        pracowników Departamentu Gospodarki i Innowacji,
-   przedstawicieli pozostałych Departamentów merytorycznych i jednostek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie jest odpowiedzialny za organizowanie, koordynowanie i prowadzenie procesu opracowania projektu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego. Prace Departamentu wspierać będzie Zespół Zadaniowy odpowiedzialny za przestrzeganie wymaganego toku formalno-prawnego, organizację prac Zespołu Wykonawczego (opiniowanie zweryfikowanych, w następstwie kolejnych etapów prac, wersji projektu Strategii Innowacji przed ich przekazaniem do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Zarząd Województwa, kontakty z Radą ds. Innowacji, partnerami społeczno-gospodarczymi oraz jednostkami podległymi samorządowi województwa).

Skład, zadania, organizację i tryb prac Zespołu Zadaniowego określa uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego nr CXXXIII/2717/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. aktualizacji „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.” Poniżej zamieszczono linki do tego aktu prawnego.

Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego nr CXXXIII/2717/2012 z dnia 25 września 2012 r.
Załącznik: Skład, zadania, organizacja i tryb prac Zespołu Zadaniowego ds. aktualizacji „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.”