Podstawa prawna

Zmień wielkość czcionki:

  

Prawo europejskie

Rozporządzenia z unijnego pakietu legislacyjnego ws. polityki spójności 2014-2020 

 

Prawo krajowe

 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 2013, poz. 596, ze zm.),

 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2014, poz. 1649 ze zm.),

 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 r. (Dz.U. 2014, poz. 1146 ze zm.),

 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013, poz. 1235 ze zm.),

 

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. 2014, poz. 226).

 

            Pozostałe

Uchwała nr XLIX/794/2014  Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 31 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Regiolanej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego 2020 r.

Załącznik: Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020

Uchwała nr LXVIII/1441/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykonawczego do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego 2020

Załącznik: Plan wykonawczy do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego 2020

Uchwała nr XXIV/399/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.

Załącznik: Zasady, tryb i harmonogram aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.,

Uchwała nr CXXXIII/2717/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 25 września 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. aktualizacji „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.”

Załącznik: Skład, zadania, organizacja i tryb prac Zespołu Zadaniowego ds. aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.,

Uchwała nr CXXXIII/2718/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 25 września   2012 r. w sprawie powołania Rady ds. Innowacji.

Załącznik nr 1: Skład Rady ds. Innowacji,

Załącznik nr 2: Regulamin Pracy Rady ds. Innowacji.