Dokumenty strategiczne

Zmień wielkość czcionki:

                      
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku

      Uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie przyjęcia strategii

      Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020

      Regional Innovation Strategy For The Lubelskie Voivodeship 2020

      Szczegółowa diagnoza potencjału innowacyjnego województwa lubelskiego

      Założenia aktualizacji „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.”

      Wykaz interesariuszy zaangażowanych w prace nad” Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.”

      Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przyjęcia Planu Wykonawczego do RSIWL 2020

      Plan wykonawczy do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego 2020

 

                                              Europejskie dokumenty strategiczne

„EUROPA 2020” Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu,

Strategia Europa 2020. Unia innowacji – przekształcanie innowacyjnych pomysłów miejsca pracy, rozwój ekologiczny i społeczny,

Inwestowanie w przyszłość Europy. Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej (V raport kohezyjny),

„Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji  (2014-2020),

Przewodnik RIS 3 Guide.

      Krajowe dokumenty strategiczne

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju,

Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności - Część 1,

Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności - Część 2,

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo

Zintegrowane Strategie Rozwoju Kraju

Krajowa Strategia Rozwój Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie,

Załącznik

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,

Krajowy Program Reform na rzecz realizacji Strategii Europa 2020. Aktualizacja 2012/2013.

 

                                         Regionalne dokumenty strategiczne

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 - 2020,

Regionalny Program Operacyjny 2014 - 2020

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WL na lata 2014 - 2020